Năng lượng đã và đang trở thành một thước đo quan trọng cho các tổ chức. Tiết kiệm năng lượng có nghĩa là tiết kiệm các chi phí hoạt động. Điều đó cũng hàm nghĩa cắt giảm các lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đối với tài nguyên thiên nhiên. Những hành động cụ thể này của các tổ chức nhằm phát huy và đóng góp cho sự phát triển bền vững. Khi triển khai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 50001, các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng và thậm chí cả các ngành khác cũng có thể cải tiến một cách đáng kể đối với việc sử dụng năng lượng, tối ưu hoá nguồn tiêu thụ và sử dụng năng lượng tái tạo.HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG / ISO 50001
 TỔNG QUAN

-  ISO 50001, nền tảng để quản lý chi phí năng lượng và cắt giảm phát thải khí nhà kính
-  Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, năng lượng đang dần trở nên một vấn đề trọng yếu đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp.Tiết kiệm năng lượng trực tiếp dẫn đến tiết kiệm các chi phí hoạt động cho tổ chức. Giảm tiêu dùng năng lượng cũng đồng thời dẫn tới giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp một cách tích cực đến việc bảo toàn các nguồn lực tự nhiên.
-  ISO 50001 là tiêu chuẩn được công nhận trong cộng đồng quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) phát hành. Một hệ thống quản lý năng lượng sẽ cho phép tổ chức, doanh nghiệp có được một phương thức tiếp cận có cấu trúc và tổng thể để cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng.Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp cải tiếu hiệu quả quản lý năng lượng và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm có tiềm năng.

LỢI ÍCH

Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống Quản lý Năng lượng ISO 50001 :

-  Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, tổ chức doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh vững chắc và những kết quả tiết kiệm đáng kể.
-  Các ngành sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành, lĩnh vực khác sẽ có được những cải tiến đáng kể trong việc sử dụng năng lượng thông qua việc tối ưu hoá cách thức sử dụng năng lượng cũng như sử dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng có thể tái tạo. Một số lợi ích và công cụ mang lại bao gồm:
     +  Có được tầm nhìn dài hơi và mục tiêu cụ thể về sử dụng và tiêu dùng năng lượng
     +  Đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm
     +  Phân cấp được các hoạt động sử dụng năng lượng để có thể tập trung được các nỗ lực tiết kiệm
     +  Thiết lập được đường cơ sở năng lượng và giám sát các hoạt
     +  Xây dựng cơ chế động viên người lao động
     +  Công cục báo cáo hữu hiệu cho các bên liên quan
     +  Bằng chứng về việc cam kết hướng tới phát triển bền vững
-  ISO 50001 có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác của tổ chức, doanh nghiệp như hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và môi trường.

       Hãy liên hệ ngay với tổ chức Tư vấn Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp của bạn xác định phạm vi, tư vấn xây dựng, áp dụng một Hệ thống quản lý phù hợp nhất với chi phí và thời gian thực hiện hợp lý nhất.
 

  


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

           Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn...

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001

            ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949

           ISO/TS 16949: 2009 có tên gọi đầy đủ là Các hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu đối với việc áp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000

          ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001

          Một trong những giải pháp toàn diện mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn thông tin là...