Quản lý chất lượng toàn diện là cách tiếp cận về quản lý chất lượng ở mọi

công đoạn nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chung của doanh nghiệp hay của

tổ chức.TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng dựa vào sự

tham gia của tất cả các thành viên nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn

khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên.


1.Cách thức để tiến hành xây dựng và áp dụng TQM:

Bước 1: Bước khởi  đầu:  để xác định tính cần thiết và quyết tâm áp dụng TQM

Cần bắt đầu từ  lãnh  đạo cao nhất, thống  nhất cao  độ trong ban lãnh đạo và

các cán bộ  chủ chốt và thực hiện cam kết về chất lượng của các cấp thông qua:

chính sách, mục tiêu, chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động

chung TQM.

Bước 2: Tổ chức và nhân sự:  để chuẩn bị công tác tổ chức, xây dựng một

ban triển khai và tổ  chuyên trách TQM.  Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng và

áp dụng hệ thống TQM.  

Bước 3: Xây dựng chương trình TQM:  để hoạch định tổng thể chương trình

triển khai TQM với nhiều giai đoạn, bước  đi thích hợp cho từng giai đoạn

Bước 4: Phát  động chương trình và kế hoạch thực hiện TQM: để  truyền

thông rộng rãi. 

Cần hình thành văn hóa chất  lượng và  động viên, thu hút toàn bộ tổ  chức

tham gia để thực hiện thành công chương trình.

Bước 5:  Đánh giá chất lượng: 

Đo lường chi phí hiện tại của doanh nghiệp; Xác  định các vấn  đề  chất

lượng; và hiệu quả của các nỗ  lực chất lượng và các giai  đoạn của Chương trình

Cần xác  định các Chi phí ẩn và các chi phí khác; Đánh giá hiệu quả kinh tế

của TQM và  đề  xuất Kế hoạch hành động.

Bước 6: Hoạch định chất lượng: 

Chi tiết hóa chính sách, mục tiêu, chiến lược, chương trình tổng thể TQM,

kế hoạch hành  động cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp phù hợp Chính sách,

chiến lược chung của doanh nghiệp.

Cần thiết lập các Chương trình, Kế hoạch có tính toàn diện, bao trùm lên

mọi hoạt  động doanh nghiệp.

Bước 7:  Thiết kế chất lượng: 

Thiết kế các quá trình liên quan  để  “ đúng ngay từ   đầu” và “ đáp ứng toàn

diện yêu cầu của khách hàng” bao gồm Thiết kế Sản phẩm, Quá trình sản xuất-

kinh doanh và Quá trình kiểm soát chất lượng.

Bước 8:  Tái cấu trúc Hệ thống: Thay  đổi cơ  cấu tổ chức phù hợp theo Mô

hình TQM

Bước 9:  Xây dựng Hệ thống chất lượng: Từng bước xây dựng, duy trì và

hoàn thiện hệ thống chất lượng theo TQM .

Cần thực hiện tiêu chuẩn hóa hệ thống chất lượng tùy vào năng lực của

doanh nghiệp

Bước 10: Phát triển Hệ thống chất lượng TQM :  đảm bảo hệ thống chất

lượng thực hiện  đúng chiến lược, chính sách, mục tiêu chất lượng toàn diện  đã  đề 

ra:  Cần thực h ện  đồng bộ  các biện pháp, bởi mọi thành viên để  theo dõi, phát

hiện, ngăn chặn sai sót, giảm thiểu chi phí và  đề  xuất biện pháp hoàn thiện chất

lượng không ngừng.

Bước 11:  Duy trì và cải tiến:  tiếp tục hoàn thiện Hệ thống theo các tri ết lý,

quan điểm và nguyên tắc TQM.

Cần lự chọn các phương pháp, công cụ  năng suất chất lượng thích hợp  để 

hoàn thiện hệ thống TQM.

2. Lợi ích áp dụng:

Các tổ chức hay doanh nghiệp áp dụng thành công TQM sẽ đem lại một số

lợi ích sau:

- Giảm lãng phí và chi phí.

- Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, khách hàng nội bộ, xã hội và gia tăng thị

phần.

- Hình thành thói quan cải tiến liên tục để đạt được thành công mới.

- Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.

- Đem lại thành công bền vững cho doanh nghiệp.CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY. CHƯƠNG 6 PHẦN 4. CÁC LOẠI QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TY.

           Để việc quản lý chất lượng được thành công tốt đẹp, công ty (xí nghiệp) cần có các chủng loại quy cách....

BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG BỎ QUÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÌ KHỦNG HOẢNG - HÃY COI CHỪNG

          Mọi doanh nghiệp đều thuộc lòng nhận định “khủng hoảng kinh tế không có chỗ cho sự lãng phí”. Khắp nơi,...

BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH

          Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế...