ISO 9000 - HTQL Chất lượng

Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 [PDF] Tiêu chuẩn ISO 9000:2015 TCVN ISO 9000:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.