TRÌNH TỰ: hoạt động nhóm QC về cơ bản được tiến hành theo trình tự sau:
 


1. Đưa ra đề tài.
2. Nêu lý do.
3. Nắm bắt hiện trạng.
4. Phân tích(truy cứu nguyên nhân, điều tra và chứng minh quan hệ nhân quả).
5. Đối sách ( đối sách tức thời và đối sách phòng ngừa tái phát)
6. Xác nhận hiệu quả ( so sánh với trước khi thực hiên đối sách)
7. Tiêu chuẩn hóa ( chặn đứng hiện tượng và triệt để áp dụng đối sách phòng tái phát)
8. Vấn đề còn lại và kế hoạch tiếp theo.
Ý THỨC: tất cả các thành viên trong nhóm cần thường xuyên nâng cao ý thức vấn đề, và nên ghi nhớ trình tự sau khi tiến hành cải tiến.
1. Quan sát: quan sát kỹ nơi làm việc hay hiện vật (sản phẩm theo dõi).
2. Ghi chép: lấy số liệu.
3. Sắp xếp: phân tích số liệu, đưa ra ý tưởng.
4. Kiểm tra thảo luận: kiểm tra thảo luận ý tưởng đưa ra, lập phương thức cải tiến.
5. Hành động thực: thực thi phương thức cải tiến.

 


BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

ĐỘT PHÁ TRONG KINH DOANH – CHỈ CẦN MỘT LẦN DẤN BƯỚC (P2) ĐỘT PHÁ TRONG KINH DOANH – CHỈ CẦN MỘT LẦN DẤN BƯỚC (P2)

Thay đổi tư duy sẽ tạo ra đột phá Yếu tố mang tính cách mạng trong dự án này chính là ở chỗ: Thứ nhất, ý...

CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN. CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN.

Quá trình thực hiện TPM cơ bản có thể được phân chia thành các bước đó là: Bước chuẩn bị, Bước 1 – Vệ sinh ban...