Recruitment

Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 [PDF] Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2009

TCVN ISO 14001:2010
ISO 14001:2004/Cor.1:2009

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG −
Các yêu cầu và Hướng dẫn sử dụng
***
Environmental management systems −
Requirements with guidance for use

2 [PDF] Tiêu chuẩn ISO 9000:2015 TCVN ISO 9000:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.